Logo

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์เรียนรู้

บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์

มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก

Logo

จากคุณกิตติ

คนเราระหว่างยังไม่พบเป้าหมายของชีวิต เท่ากับเดินอยู่บนหลายทางแยก
ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางเดินถูกต้องหรือไม่
หวังว่าประสบการณ์ชีวิตของผมจะเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลัง

- คุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ -

หลากประสบการณ์การค้า

ถึงแม้จะไม่มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างเด็กคนอื่น แต่กิตติก็ไม่ยอมหยุดนิ่งพยายามทำงานเพื่อช่วยครอบครัวอยู่เสมอ เริ่มต้นจากการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยกิตติเลือกที่จะค้าขาย ทำให้กิตติได้ฝึกฝนตนเองและสั่งสมหลากประสบการณ์การค้าไว้มากมาย

ภาพรวมศูนย์เรียนรู้

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

01

ศึกษารายละเอียด
การเข้าเยี่ยมชมชมศูนย์เรียนรู้

02

เลือกวันเวลา
พร้อมกรอกข้อมูลลงทะเบียน

03

รอพิจารณาตามเงื่อนไข
พร้อมการตอบกลับ

04

เข้าเยิ่ยมชมศูนย์เรียนรู้
ตามวันเวลา

รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบพร้อมการลงทะเบียน


ตัวอย่างจดหมาย ตัวอย่างแนบรายชื่อ-ตำแหน่ง

เงื่อนไขในการพิจารณาผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

1. บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ เปิดรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ
3. คัดเลือกคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
– กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง และเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
– กรอกรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ตรงกับข้อมูลที่ระบุในจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
– มิใช่หน่วยงาน หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไรกับผู้เข้าเยี่ยมชม
– ขอสงวนสิทธ์ให้กับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการลงทะเบียนเข้ามาเป็นลำดับแรก และตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ประมวลภาพการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์
หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Phone: +66 85 8350190
เวลาทำการ : 8.00-17.00 (UTC +7)
Email: aree_j@npp.co.th
map